Skip to main content

Estatuts

La FPCQLC es regeix per uns estatuts proposats pel Patronat i aprovats per les autoritats competents. Contenen les finalitats i objectius, órgans, patrimoni i règim económic, així com el personal al servei de la Fundació i de la seva dissolució.

Títol I

Denominació, personalitat i domicili

Article 1.- Amb el nom de FUNDACIÓ PRIVADA PEL CONTROL DE QUALITAT DELS LABORATORIS CLÍNICS es constitueix una fundació privada, subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i demés disposicions legals i reglamentàries que li siguin aplicables. La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.

Article 2.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

Article 3.- La Fundació exercirà principalment les activitats a Catalunya, i el domicili radicarà a la ciutat de Barcelona, al carrer Padilla, núm. 323-325, despatx 68.

No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Títol II

Finalitats de la Fundació

Article 4.- Els objectius o finalitats de la Fundació són de carácter científic i cultural, en l’àmbit de les ciències de la salud i difondre els avenços a través de la docència especialitzada i la divulgació. En aquest contexte són fins prioritaris desenvolupar, promoure i gestionar la qualitat dels laboratoris clínics, en el seu més ampli sentit.

Article 5.- Pel compliment de les seves finalitats, la Fundació establirà programes de garantia externa de la qualitat i de gestió de la qualitat que podrà desenvolupar directament i/o en col.laboració amb altres institucions públiques o privades, subscrivint a l’efecte els contractes que siguin necessaris, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
Els estudis i investigacions que dugui a terme la Fundació podran ser-ho de pròpia iniciativa o bé per encàrrec de persones i entitats públiques o privades.

Article 6.- També s’inclouen dintre de les finalitats de la Fundació l’organització de cursos, seminaris, jornades d’estudi, congressos, simposis i la divulgació de treballs de recerca realitzats, mitjançant la seva publicació.
La Fundació podrà dedicar-se a activitats d’investigació i estudi de les activitats sanitàries que els patrons creguin convenient previ el corresponent acord.

L’enumeració de finalitats no té caràcter limitatiu, i s’ha fet només a títol enunciatiu.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7.- Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8.- A més de les actuacions que dins dels seus objectius faci directament la Fundació, podran ser beneficiaris d’aquesta totes aquelles persones que presentin un programa d’investigació o de recerca en el camp inclòs dintre els objectius de la Fundació i que, a parer del Patronat, tingui interès general. La Fundació actuarà amb criteris d’imparcialitat i no-discriminació en la determinació dels beneficiaris.

Ningú podrà al·legar davant els organs de govern de la Fundació, o de la mateixa Fundació, dret a gaudir dels beneficis de la Fundació, ni demanar que siguin atribuits a determinada persona.

Títol III

Organs de la Fundació

Article 9.- El govern, la representació, l’administració i la disposició dels béns de la Fundació queden confiats al seu Patronat, que tindrà totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.

Article 10.- El Patronat estarà constituit per un mínim de cinc i un màxim de quinze membres.
El patronat té caràcter col·legiat i pot ésser integrat per persones físiques o jurídiques.

Article 11.- Tots els càrrecs del Patronat són gratuïts. Els seus membres, però, podran ésser reemborsats de les despeses degudament justificades i tindran dret a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Article 12.- Els càrrecs del Patronat seràn de duració indefinida.

Article 13.- Els patrons seràn designats pel Patronat entre les persones físiques que estiguin disposades a contribuir amb la seva aportació intel.lectual i esforç al millor compliment de la voluntad fundacional, i les persones jurídiques que s’identifiquin amb els fins de la Fundació i estiguin disposades a contribuir a la consecució d’aquests.
Els patrons o membres del patronat ho podràn ésser nominalment, per raó de l’ocupació d’un càrrec o d’una altra circumstància, o per elecció.
El càrrec de patró s’ha d’exercir personalment. Tanmateix, els patrons poden delegar per escrit el vot, respecte d’actes concrets, en un altre patró. Si la condició de patró és atribuïda per raó d’un càrrec, pot actuar en nom del titular d’aquest càrrec la persona que el pugui substituir d’acord amb les regles d’organització de la institució de què es tracti.

Les persones jurídiques han d’ésser representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona a qui correspongui aquesta funció, d’acord amb les normes que la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte l’òrgan competent.

Els patrons entraràn en funcions després d’haver acceptat el càrrec per al qual han estat designats. L’acceptació es podrà fer constar de qualsevol de les maneres legalment establertes a aquest efecte.

Article 14.- El cessament dels patrons es produirà en els supòsits següents:

a. Per mort o declaració de mort, així com per extinció de la persona jurídica.
b. Per incapacitat o inhabilitació.
c. Per cessament en el càrrec per raó del qual van ser nomenats membres del Patronat.
d. Per no exercir el càrrec amb la deguda diligència.
e. Per resolució judicial.
f. Per renúncia, que es pot dur a terme per qualsevol dels mitjans i mitjançant els tràmits legalment previstos per a l’acceptació.
g. Per la pèrdua o modificació de les circumstàncies, personals, professionals o d’altra índole, que es van tenir en compte per a la designació com a patró.

Article 15.- Entre els membres del Patronat es designarà un President i un Secretari, éssent facultatiu designar un Vice-president.

Article 16.- El President de la Fundació serà nomenat pel Patronat d’entre els seus membres.
El President serà substituït en cas de vacant, absència, malaltia o impossiblitat d’aquest d’exercir el càrrec, pel Vice-president o, a manca d’ aquest, per un patró designat a aquest efecte.

Article 17.- El Vice-president, en el cas d’estimar-se necessari, també serà nomenat pel Patronat d’entre els seus membres.

Article 18.- El Patronat també designarà un Tresorer d’entre els seus membres.

Article 19.- El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.
c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.
g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable.
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 20.- El Patronat es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu President, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el President. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al President i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

La reunió s’ha de convocar almenys amb quinze dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

Article 21.- Els acords es pendran per majoria simple dels assistents, llevat dels casos en què els presents Estatuts o la Llei exigeixin un quorum més elevat.
Cada patró tindrà un vot, i el President tindrà vot de qualitat.
Perquè quedi vàlidament constituït el Patronat caldrà l’assistència de la meitat més un dels seus membres.

Article 22.- Els acords del patronat es transcriuran en el llibre d’actes, que seràn signades pel President i el Secretari, o per les persones que, en cada cas, els hagin substituit.
Les certificacions dels acords seran lliurades pel Secretari amb el vist-i-plau del President.

Article 23.- El nomenament del Vice-President i dels Patrons haurà de figurar en l’ordre del dia d’una reunió convocada amb aquesta finalitat.

A l’esmentada reunió hi hauran de concórrer, necessàriament, les dues terceres parts dels membres que formin part del patronat, i, l’acord o acords de nomenament necessitarà del vot favorable de la majoria del nombre de membres del Patronat.

Si no es formessin els quorums previstos, la reunió es convocarà novament al mateix acte per tal que tingui lloc en un termini no superior als set dies següents, i, en aquest cas, els acords seran vàlids amb l’assistència de la meitat del nombre de membres del patronat i el vot favorable de la majoria dels assistents.

Article 24.- El Patronat podrà constituir una Comissió Permanent formada pel President, el Vice-President, el Secretari i el Tresorer, per l’estudi i decissió d’aquelles qüestions que dintre de les finalitats de la Fundació, no impliquin actes de disposició del patrimoni, i amb les facultats que li siguin atorgades a l’acord de constitució del mateix.

Article 25.- El Patronat podrà nomenar un Consell Científic, format per les persones que el mateix Patronat cregui més adequades, en nombre no superior a quinze, que podrà actuar amb comissions.

Els membres del Consell Científic seran nomenats per quatre anys reelegits indefinidament i separats del càrrec abans d’acabar el periode d’exercici del mateix per acord motivat del Patronat.

La condició de membre del Consell Científic no suposa l’existència de vinculació laboral amb la Fundació, és incompatible amb la de patró i l’exercici del càrrec serà gratuit, però els membres del Consell Científic podran ser reemborsats de les despeses que tinguin en el desenvolupament del seu càrrec.

Article 26.- Serà funció del Consell Científic l’estudi i l’informació dels programes i projectes d’investigació que siguin presentats al Patronat. Informar els programes d’actuació que confeccioni la Fundació. Presentar projectes d’investigació al Patronat per a la seva aprovació.

També serà funció del Consell Científic la que li sigui assignada a l’acord de constitució, i totes aquelles que li encomani el patronat, que sempre hauran de ser d’assessorament.

Article 27.- El Patronat podrà nomenar un Director Tècnic que tindrà al seu càrrec el seguiment dels programes d’investigació i les funcions de relació i de coordinació amb el Consell Científic. En el cas del seu nomenament caldrà donar compliment a allò que disposa l’article 332-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Article 28.- El Patronat podrà nomenar membres d’honor o membres protectors de la Fundació a totes aquelles persones i entitats que es distingeixin en accions de suport i de col.laboració en la realització de les finalitats de la Fundació.

Els membres d’honor i/o membres protrectors de la Fundació podran constituir, previ acord del Patronat, un Consell Assessor amb les funcions que s’estableixin.

Títol IV

Patrimoni i règim econòmic

Article 29.- El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns i de drets.

Article 30.- El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:
a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació, i
c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 31.- La realització de la finalitat fundacional es realitzarà mitjançant les rendes del patrimoni, donatius i altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació.

Article 32.- Abans de l’inici de l’any, es formarà un pressupost on s’especificaran els ingressos i les despeses, que haurà d’ésser aprovat pel Patronat de la Fundació.

Article 33.- El Patronat, anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici econòmic, a 31 de desembre, d’una forma simultània, formularà l’inventari i els comptes anuals.

Els comptes anuals que comprenen el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria, formen una unitat, han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació, d’acord amb el que estableix la llei.

El balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, ha d’especificar els béns o elements que s’integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.

La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats i s’han de detallar les actuacions que s’han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.
La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes annuals.

El Patronat haurà d’aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data del tancament de l’exercici. Els comptes es presentaràn al Protectorat en el termini de trenta dies a comptar del dia en què s’aproven, mitjançant els documents i procediments legalment previstos a tal efecte.

Article 34.- Al compliment de les finalitats fundacionals haurà de ser destinat, almenys, el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que s’obtinguin, deduïdes les despeses realitzades, per a l’obtenció d’aquests resultats o ingressos, havent de destinar la resta al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis, segons acord del Patronat. Les despeses realitzades per a l’obtenció d’aquests ingressos podran estar integrades, si s’escau, per la part proporcional de les despeses per serveis exteriors, de les despeses de personal, d’altres despeses de gestió, de les despeses financeres i dels tributs, en tant que contribueixin a l’obtenció dels ingressos, excloent d’aquest càlcul les despeses realitzades per al compliment dels fins estatutaris.

Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

En el càlcul dels ingressos no s’inclouran les aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació patrimonial en el moment de la constitució o en un moment posterior, ni els ingressos obtinguts en la transmissió onerosa de béns immobles en què l’entitat desenvolupi l’activitat pròpia del seu objecte o finalitat específica, sempre que l’import de l’esmentada transmissió es reinverteixi en béns immobles en què es doni aquesta circumstància.

El compliment d’aquesta obligació s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no podran ésser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 35.- Durant l’exercici econòmic podran fer-se modificacions al pressupost sempre que siguin necessàries o convenients per acomodar-lo a les despeses o atencions que hagin d’ésser ateses.

Títol V

Personal al servei de la Fundació

Article 36.- El Patronat nomenarà lliurement al personal directiu, administratiu, facultatiu, tècnic, auxiliar i de qualsevol altra categoría que sigui necessari per a la realització de les finalitats de la Fundació, amb subjecció als principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Donant compliment, en el seu cas, a allò que disposa l’article 332-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s’abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

Anualment, el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d’interessos que s’hagin pogut produir i  les mesures que es van adoptar per assegurar l’objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s’incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

Títol VI

Dissolució de la Fundació

Article 37.- Cas que es procedís a l’extinció o dissolució de la Fundació per qualsevol de les causes previstes legalment, determinarà la cessió global dels seus actius i passius, que es realitzarà pel Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, pel Protectorat.

El patrimoni romanent serà adjudicat a altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació dissolta.

Publicacions

Llibres

Revistes

Monografies