Skip to main content

Pla Estratègic

La FPCQLC és una organització sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure programes externs de la qualitat en les especialitats del laboratori clínic.

Introducció

La Fundació Privada pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC) es va crear el 19 de novembre de 1987 i es va inscriure el 4 de gener de 1988 amb el número 343 en el registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.

En els seus estatuts es mostra que la Fundació tindrà un caracter científic, cultural i estarà exenta de fins lucratius.

També es defineixen els principals objectius que son promoure i gestionar el control de la qualitat dels laboratoris clínics en el sentit mes ampli del terme.

A l’article quart dels seus estatuts s’acorda incloure dins de les activitats de la Fundació la de difondre els avenços mitjançant la docència especialitzada i la divulgació.

D’acord amb aquests antecedents s’elabora el pla estratègic de la Fundació pels anys 2020-2023.

La FPCQLC es troba amb un procés de canvi i, en aquest sentit, es fa necessari parar i empendre una reflexió sobre el que volem ser i fer i com treballar per a complir amb les nostres aspiracions i per seguir amb la nostra Missió amb la que estem compromesos.

S’ha de tenir en compte que la nostra Fundació sigui, possiblement, la primera amb aquests objectius en el mon hispanoparlant. Aquest fet representa una oportunitat per a seguir amb els nostres objectius.

S’ha de destacar que el Pla Estratègic de la Fundació es basa en la participació tant en el seu disseny com en el seu desenvolupament futur.

Optar per aquesta metodologia participativa, respon a una decisió conscient que suposa una aposta decidida per una organització compromesa en tots els sentits i que compta amb la veu i la implicació de totes les persones que en son membres.

Missió

La missió de la Fundació es introduir la cultura de la qualitat en totes les activitats del laboratori clínic, el que implica un salt no només quantitatiu, sino també qualitatiu d’acord amb els temps actuals, així com dissenyar, organitzar, gestionar i desenvolupar programes de garantia externa de la qualitat en totes les especialitats del laboratori clínic.

Visió

Promoure, gestionar i difondre la qualitat en el sentit més ampli en l’àmbit del laboratori clínic en les seves facetes de control, garantia, gestió, implementació de normes nacionals i internacionals, certificació i acreditació dels laboratoris. Assessorar als laboratoris per a millorar la imprecisió, la inexactitud i, per tant, la fiabilitat de les magnituds analitzades en els laboratoris, contribuint a l’augment de la seguretat dels pacients.

Valors

Alt nivell de coneixements dels patrons a l’àmbit dels laboratoris clínics.

Gran experiència a l’àrea de coneixement de la qualitat.

Gran implicació i aposta per incrementar la seguretat del pacient en un servei de suport al diagnòstic com es el laboratori clínic.

Innovació permanent dissenyant nous programes de garantia externa de la qualitat.

Línies Estratègiques 2020 – 2023

1. Pla de Màrqueting
Difondre l’existència de la Fundació

  • Pàgina web.
  • Membre de EQALM.

2. Mantenir la nostra activitat actual
Mantenir la gestió dels Programes de Garantia Externa de la Qualitat.

  •  Mantenir la certificació per la norma ISO 9001.
  •  Acreditar el programa de microbiologia per la norma ISO 17043.

3. Potenciar el relleu generacional
Incorporar professionals joves al patronat de la Fundació.

4. Potenciar la nostra projecció nacional i internacional
Crear beques per a professionals que desitgin conèixer o ampliar els seus coneixements relacionats amb l’àmbit de la qualitat en els laboratoris clínics.

  •  Formació (4 beques anuals). Estades de 1-2 mesos (1500 € mes i pagament dels desplaçaments si procedeix).

Crear beques per a joves professionals per a l’el·laboració de treballs científics sobre temes de qualitat en el laboratori clínic (control intern, control extern, sistemes de gestió de la qualitat, certificació dels laboratoris, acreditació dels laboratoris, auditories, gestió del risc en la seguretat del pacient, etc.)

  • Treballs científics (1 beca anual). Durada de dos anys amb una assignació de 6000 € anuals.

Realitzar cooperacions amb ONG en institucions amb laboratoris clínics o Beques cooperació. Impartir formació en qualitat. Cobrir l’estada
i els viatges.

Organitzar – Col·laborar amb altres entitats en la participació iorganització d’esdeveniments científics o Simposis Internacionals.

  •  Congressos

Organitzar cursos de divulgació sobre temes de qualitat i de gestió del risc en la seguretat del pacient.

Col·laborar en la publicació de llibres, documents i articles científics o subvencionar parcial o totalment la publicació.

Col·laborar amb les institucions públiques catalanes assesorant en l’àmbit del laboratori clínic.

5. Programa de viabilitat econòmica
Mantenir la sostenibilitat econòmica de la FPCQLC o Ingressos per la participació en els Programes de Garantia Externa de la Qualitat.

Publicacions

Llibres

Revistes

Monografies